Brukerhjelp

Vi anbefaler at brukere av Konfirmant Online leser tekstene under brukerhjelp før timene benyttes. Det er to aspekter vi ønsker å understreke:

1. Nyttig bruk av populærkultur i undervisning. Musikk, film, tegneserier, bøker, alle utdrag vi bruker er tenkt til å belyse et tema. Målet er å vise at det finnes spor av livssyn i kulturen vi bruker.

2. Riktig bruk av populærkultur i undervisning. Kulturprodukter er underlagt streng rettighetslovgivning. Vi oppfordrer alle brukere til å gjøre seg kjent med hvordan man i sin sammenheng kan gjøre bruk av eksemplene i følge norsk lov.

Bruk av filmklipp

Dobbel lytting
– om bruk av filmklipp i undervisningen om kristen tro

Bruk av populærkultur i Konfirmant Online
Bruken av filmklipp og andre elementer fra aktuell populærkultur står sentralt i Konfirmant Online (KO). De brukes som aktualisering og tilknytningspunkt i formidlingen av kristen tro, samt til bevisstgjøring i forhold til at ingen mediebudskap er nøytrale, men derimot bærer med seg verdier og spor av livssyn.

Respekt for tekstene
I likhet med alt annet som Damaris utvikler, preges ressursene i KO av en grunnleggende respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

I respekt for Bibelen som Guds Ord til oss også i dag, oppfordrer en til grundige og systematiske studier av Bibelens helhetlige innhold og budskap.

I respekt for samtidskulturen som et uttrykk også for menneskers søken etter svar på grunnleggende spørsmål, oppfordrer en til grundige og systematiske studier av aktuelle kulturelle uttrykk og de underliggende livssynene.

Dobbel lytting til tekstene
Som kristne er vi kalt til å lytte både til Bibelens og samtidens tekster.

Å lytte til Bibelen, betyr at vi søker å identifisere et helhetlig bibelsk livssynsperspektiv. Dette må gjøres i respekt for de enkelte bibelske teksters særpreg og funksjon. Et slikt helhetlig bibelsk perspektiv kan uttrykkes med følgende nøkkelord:
Skapt av Gud
Syndet mot Gud
Elsket av Gud
Håp til Gud

Å lytte til samtidens tekster, betyr at vi søker å identifisere de underliggende livssynsbudskapene. Dette må gjøres i respekt for mediefortellingenes form, sjanger og funksjon. Ingen budskap er nøytrale, men alle bærer med seg spor av verdier og livssyn.

Dobbel lytting innebærer så at vi søker å bygge bro mellom Bibelens tekster og samtidens tekster. Målet er både å identifisere tilknytningspunkt og spenningspunkt i forhold til kristen tro.

Valg av aktuelle samtidstekster
Valget av aktuelt filmklipp (og andre populærkulturelle uttrykk) vil ofte være knyttet til en eller flere av følgende tre kategorier:
Tidstypiske eksempler som speiler trender, tidsånd og livsfølelse i vår samtid.
Trendsettende eksempler som preger meninger, følelser og handlinger i vår samtid.
Kreative eksempler på formidling av sentrale temaer i det kristne livssynet

Bruk av aktuelle filmklipp
Det er viktig å skjelne mellom ulik bruk av aktuelle filmklipp, selv om det her også vil være overlappinger mellom de tre kategoriene nedenfor.

Noen filmklipp brukes først og fremst fordi de illustrerer viktige sider ved det å være menneske. I disse klippene møter vi konkrete hverdagsutfordringer, vanskelige etiske dilemmaer og/eller grunnleggende eksistensielle spørsmål. Her er det ofte mulig å anvende innholdet i filmklippet direkte i forhold til kristen tro og etikk. Noen ganger vil verdiene i filmkuttet stemme overens med kristen tro. Ofte vil imidlertid svarene som gis være på kollisjonskurs med det kristne livssynet.

Andre filmklipp brukes fordi illustrerer sentrale temaer i kristen tro, som eksempelvis bønn, synd og nåde. I disse klippene møter vi enten positive eller negative vinklinger av disse temaene, sammenlignet med klassisk kristen tro. Ofte kan en i slike filmklipp (og i filmene som helhet) få illustrert populære misforståelser av kristen tro, for eksempel knyttet til spørsmål om Bibelens troverdighet eller hvem Jesus er. Når dette er sagt, vil det allikevel ofte være viktige og aktuelle tilknytningspunkt til kristen tro i det som formidles i slike filmkutt.

Poenget med andre filmkutt igjen, er at de først og fremst illustrerer Guds egenskaper og handlinger. Ofte vil disse kuttene være fra filmer som forbindes med fantasy-sjangeren. Filmkuttene kan imidlertid også være hentet fra helt andre sjangrer, der handlingen kombinerer realisme med ”overnaturlige” element. Her bør en være obs på begrensningen i slik billed- og symbolbruk når det gjelder å illustrere hvem Bibelens Gud faktisk er. Gud blir uansett satt på dagsordenen, enten dette skjer med en positiv eller negativ vinkling, og det gir muligheter for å vise hvem Gud virkelig er.

Det er viktig å være oppmerksom på at film er en svært innholdsmettet formidlingsform. Det betyr at en god del filmklipp faktisk kan brukes på flere av måtene som er nevnt ovenfor.

Film – mer enn «bare underholdning»
Vi oppfordrer til en felles bevissthet om at film (og andre populærkulturelle uttrykk) er mer enn ”bare underholdning”:
Ingen mediebudskap er nøytrale. Vi møter spor av livssyn i filmene.
Ingen av oss kan forholde oss nøytrale. Mediebudskapene vi møter, vil være med å prege oss på en eller annen måte, ofte ubevisst. Enten vi får bekreftet holdninger vi allerede har eller endrer holdninger, skjer det noe i møte med mediene.
Ingen av Bibelens sannheter er selvfølgelige i vår medietid. Vi trenger derfor stadig en fornyet forankring i Bibelens store fortelling.

Viktig informasjon
Filmkuttene er selvsagt nøye valgt ut, også i forhold til etikk og moral. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bruken av konkrete filmkutt ikke nødvendigvis er en anbefaling av de aktuelle filmene som helhet, verken filmatisk eller innholdsmessig. Det oppfordres videre til å la bevisstgjøring i forhold til mediebruk og verdier være en integrert del av undervisningen.

Copyright: Konfirmant Online/Damaris Norge

Opphavsrett

Konfirmant Online og Damaris Norge har copyright på alt undervisningsmateriell på www.konfirmant-online.no som ikke er merket med andre kilder.

RETTIGHETER VED BRUK AV FILM

For brukere av Konfirmant Online

Konfirmant Online har gjennom Damaris Norge innhentet rettigheter til bruk av kortere filmklipp i undervisningen fra følgende norske distribusjonsselskap:

  • SF-Norge
    Scanbox
    Oro-film

Dersom man bruker klippene slik de refereres til i timesoppleggene våre, er det ikke nødvendig å avklare nærmere med distribusjonsselskapene, da en vil gå inn under våre ferdig utarbeidede avtaler.

Filmklippene som det henvises til i ”Ekstra filmklipp” og i bibelgruppeoppleggene derimot, er hentet fra flere enn de tre distribusjonsselskapene vi har avtaler med. Disse klippene kan etter norsk lov fritt benyttes i private hjem hvor opp til 25 personer er samlet. Da de fleste bibelgrupper samles i private hjem, bruker vi her større deler av filmene enn i timene.

For kirker/menigheter som ønsker å vise større deler av filmer, klipp fra filmer fra andre distribusjonsselskap eller hele filmer generelt, vises det til www.mplc.no. Her kan menigheten, ungdomsklubben eller andre aktuelle sammenhenger inngå en årlig lisensavtale for visning av film. Prisen vil avhenge av ulike faktorer, ta kontakt for å få et tilbud. Dette er den eneste muligheten for å lovlig vise lengre klipp eller hele filmer. Damaris Norge vil dog holde seg til de ovennevnte distributørene i hovedoppleggene ut prosjektperioden, slik at det ikke er nødvendig å inngå en slik avtale for å kunne benytte filmklippene det henvises til i undervisningsoppleggene.

Damaris Norge jobber kontinuerlig for å skaffe nye avtaler for Konfirmant Online og våre brukere. Alle abonnenter vil motta informasjon med en gang det inngås nye avtaler slik at filmtilbudet kan utvides. Det har også vært jobbet sentralt fra Den norske kirke for å kunne komme fram til mer omfattende avtaler.
Erfaringer tilsier også at en del distribusjonsselskap kan gi tillatelse til bruk av film om en kontakter dem med en direkte forespørsel. Mange selskap kan også tilby tillatelse til å vise hele filmer, men da ofte mot mer betydelige honorarer.

Konfirmant Online kan ikke ta ansvar for bruk av filmklipp utover det som her er beskrevet.

Vi anbefaler denne artikkelen om rettighetsspørsmål ved bruk av film

Print Friendly, PDF & Email