Hvordan bruke KonfirmantOnline?

 

Nettsiden er knyttet til Den norske kirkes plan for konfirmantundervisning. I samsvar med denne planen, er nettsiden delt inn i fire hovedområder: Verden, Gud, Bibelen og Kirken.

Innen hver av disse hovedområdene kan du finne fullstendige undervisningsopplegg og dessuten ulike bibelressurser, samtaleopplegg, forslag til aktuelle filmer, tv-serier etc., samt selvsagt tips til aktiviteter. Noen opplegg er under utvikling og har derfor ikke ferdige ressurser på alle områdene.

Gjennom bruk av nettsidens ressurser kan du bygge en naturlig bro i undervisningen fra Bibelens verden til den unges hverdag.

Et av verktøyene du finner på KonfirmantOnline, er det nye spillet ReliQuizKonfirmant, som du kan lese mer om her.

Hvordan bruke aktuelle filmklipp?

Mange av undervisningsoppleggene og de øvrige ressursene på KonfirmantOnline inneholder aktiv bruk av filmklipp. Det er derfor viktig å skjelne mellom ulik bruk av aktuelle filmklipp, selv om det ofte kan være glidende overganger mellom de tre kategoriene som er nevnt nedenfor.

Noen filmklipp brukes først og fremst fordi de illustrerer viktige sider ved det å være menneske. I disse klippene møter vi konkrete hverdagsutfordringer, vanskelige etiske dilemmaer og/eller grunnleggende eksistensielle spørsmål. Her er det ofte mulig å anvende innholdet i filmklippet direkte i forhold til kristen tro og etikk. Noen ganger vil verdiene i filmkuttet stemme overens med kristen tro. Ofte vil imidlertid svarene som gis være på kollisjonskurs med det kristne livssynet.

Andre filmklipp brukes fordi illustrerer sentrale temaer i kristen tro, som eksempelvis bønn, synd og nåde. I disse klippene møter vi enten positive eller negative vinklinger av disse temaene, sammenlignet med klassisk kristen tro. Ofte kan en i slike filmklipp (og i filmene som helhet) få illustrert populære misforståelser av kristen tro, for eksempel knyttet til spørsmål om Bibelens troverdighet eller hvem Jesus er. Når dette er sagt, vil det allikevel ofte være viktige og aktuelle tilknytningspunkt til kristen tro i det som formidles i slike filmkutt.

Poenget med andre filmkutt igjen, er at de først og fremst illustrerer Guds egenskaper og handlinger. Ofte vil disse kuttene være fra filmer som forbindes med fantasy-sjangeren. Filmkuttene kan imidlertid også være hentet fra helt andre sjangrer, der handlingen kombinerer realisme med ”overnaturlige” element. Her bør en være obs på begrensningen i slik billed- og symbolbruk når det gjelder å illustrere hvem Bibelens Gud faktisk er. Gud blir uansett satt på dagsordenen, enten dette skjer med en positiv eller negativ vinkling, og det gir muligheter for å vise hvem Gud virkelig er.

Det er viktig å være oppmerksom på at film er en svært innholdsmettet formidlingsform. Det betyr at en god del filmklipp faktisk kan brukes på flere av måtene som er nevnt ovenfor.

Print Friendly, PDF & Email