Hovedopplegg

 MÅL: Konfirmanten skal bli kjent med de ti bud, både hvorfor Moses opprinnelig fikk de ti bud og hvorfor de fortsatt er like aktuelle for oss i dag.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Dersom alt materialet benyttes, er det opplegg for (minst) en dobbeltime. Bruk gjerne egne erfaringer i undervisningen.

 

Last ned kort disposisjon her

Last ned powerpoint presentasjon her (aktualiseringer til hvert av de ti budene).

 

INTRO

ILLUSTRASJON: Trafikkregler

Poeng: Budene er til vårt beste.

Her kan det være fint å dele en historie om en gang du eller noen bekjente gjorde noe galt i trafikken, og hvilke konsekvenser dette fikk. (Viktig å være tydelig på at du i dag tar trafikkreglene på alvor). Historien må vise at det er klokt å respektere trafikkreglene. Etterpå kan du gjerne høre om konfirmantene kjenner til noen trafikkregler, for eksempel reglene for vikeplikt.

Til samtale: Hvorfor har vi trafikkregler? (For at vi ikke skal skade oss selv og andre.) Det er også mye lettere å bevege seg i trafikken når vi vet hvordan de andre trafikantene vil oppføre seg. Vi har felles regler for at alle skal kunne ferdes tryggest mulig i trafikken. På samme måte er det med de ti bud. Gud har gitt oss bud i Bibelen for at alle mennesker skal kunne omgås i fred og kjærlighet. Både trafikkreglene og budene er gitt for å hjelpe oss. De ti bud er gitt oss av omsorg, fordi Gud vil det beste for oss.

 

AKTIVITET: Dramatisere budene

Poeng: Bli kjent med de ti bud.

Del ut et ark til hver konfirmant med de ti bud påskrevet (se vedlegg). Ha også klar lapper med et bud på hver. Del klassen opp i grupper og gi hver gruppe lapper med et eller to bud. Gruppene skal nå mime (eventuelt dramatisere) budene for de andre i klassen. Tilskuerne skal gjette hvilket bud som mimes. (Du må gjerne oppfordre til å vise skjønn i dramatiseringen av det andre og det sjette budet. Forklar at det går an å antyde f. eks. banning uten og faktisk gjøre det).

Til samtale: De tre første budene handler om vårt forhold til Gud. De sju siste handler om vårt forhold til verden og andre mennesker.

 

HOVEDDEL

Poeng: Lære hvorfor Gud gav Moses og israelsfolket de ti bud.

Bibelen forteller at Moses fikk de ti bud direkte fra Gud. Budene var risset inn på steintavler og ble oppbevart i paktens ark (paktskisten). Denne forseggjorte kista som ingen mennesker måtte røre, ble først oppbevart i tabernakelet (teltet folket brukte som gudshus) og siden i tempelet.

De ti bud har et dobbelt formål. De gir oss oppskriften på et godt liv her på jorda, og de viser oss hvordan vi mennesker egentlig er. Vi finner de ti bud i 2.Mos 20,1-17 og i 5.Mos, 5 1-22.

 

1. Hvorfor Gud gav de ti bud
I 2.Mos 20 begynner Gud  med å minne om hvem han selv er: «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellhuset.» Her peker Gud på to ting som allerede var kjent for jødene:
Guds navn (Jahve) betyr Jeg er. Når Gud innleder med å si dette, bekrefter han overfør jødene at dette kommer fra deres Gud, den ene og sanne Gud.
Gud minner dem også om sin store frelseshandling i Det gamle testamentet, nemlig at han befridde det jødiske folket fra fangenskapet i Egypt (jmf. Moses som ledet jødefolket i ørkenen i 40 år).
De ti bud ble altså først gitt til Israels folk, jødene, av Herren som er «Jeg er» og som er deres frelser.

Gud gir jødene de ti bud som en pakt (en høytidelig, juridisk bindende avtale mellom to parter). Denne pakten skulle gi Guds folk rammer og veiledning for livet sammen med Gud og med hverandre. Derfor handler også de ti bud om to ulike typer forhold:

– Budene som styrer folkets forhold til Gud:
o Det første bud: Gud alene er Gud, og tåler derfor ingen rivaler
o Det andre bud: Guds navn er hellig og skal derfor ikke misbrukes
o Det tredje bud: Gud har gitt sitt folk en hviledag som skal holdes hellig

– Budene som styrer folkets forhold til hverandre:
o Det fjerde bud: Foreldrene skal respekteres
o Det femte bud: Menneskelivet er hellig og må vernes
o Det sjette bud: Ekteskapet er hellig og må ikke brytes
o Det syvende bud: Vår nestes eiendom skal respekteres
o Det åttende bud: Vår nestes gode rykte skal vernes om
o Det niende og tiende bud: Vi skal ikke leve i begjær etter det som tilhører vår neste

 

2.Jesus holdt alle budene
De ti bud ble gitt til jødene som en frelsende pakt. Hvis de holdt budene, ville de forbli i pakten med Gud. Men Gud visste jo at folket ikke ville klare dette, de ville gjøre opprør igjen og igjen. Moses fikk derfor også en rekke lover om ofringer. Hver eneste dag måtte folket ofre dyr, for å bøte på det gale de gjorde. Det gjaldt både i forhold til Gud (f.eks. avgudsdyrkelse) og i forhold til hverandre (f.eks. voldtekt, tyveri).

De ti bud avslørte alt det folket gjorde galt (deres synd). Budene satte en standard som desverre ingen greide å leve opp til. I Det nye testamentet kalles de ti bud ofte for «Loven». Når Israelsfolket ikke levde i pakten med Gud, ble «loven» til dom over dem. Mange ganger kan vi lese i Bibelen at Gud ber folket sitt om å angre sine synder og vende tilbake til Ham, Han ønsker at de skal begynne på nytt.

Da Jesus kom til jorda, ordnet Han en helt ny pakt som ikke bare gjaldt israelsfolket, men alle mennesker som vil tro på Ham. Jesus var uten synd, og oppfylte derfor alle kravene i de ti bud til punkt og prikke. Han holdt loven for oss, og Han ofret seg selv slik at dyreoffer ikke lenger var nødvendig. Jesus har oppfylt betingelsene folket hadde fått i pakten med Gud, på vegne av alle mennesker, til alle tider og på alle steder.

 

3. De ti bud er aktuelle også i dag
De ti bud er like aktuelle når de kommer opp på en skjerm for oss i dag, som da de første gang ble hogget i stein for israelsfolket i ørkenen.

– Gud gir veiledning om det som er viktigst for et  godt forhold mellom mennesker (eks. foreldre-barn relasjonen, menneskelivets verdi, det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne, beskytte sannheten)

Budene gir altså en god pekepinn til hva som er viktig for å skape et godt samfunn.

– Gud ønsker at alle mennesker skal tilbringe evigheten sammen med Ham. Vi kaller ofte dette «å bli frelst.» Gud uttrykker sin vilje gjennom de ti bud. Så oppdager vi mennesker at vi ikke klarer å leve opp til disse budene. Da oppdager vi også vår synd. Synden står i mellom oss og Gud. Ser vi budene på denne måten, oppdager vi også at vi trenger Guds benådning og frelse. Jesus kan gi oss dette. Han var uten synd. Han holdt loven for oss og fordi Han var et perfekt offer, krever ikke Gud flere offer eller soning fra menneskene. Jesus har oppfylt betingelsene for vår pakt med Gud, på vegne av alle mennesker, til alle tider og på alle steder. De ti bud er altså «læreren» som viser oss at vi trenger Jesus!

– Den som bekjenner Jesus som Herre og Frelser (Rom 10,9) blir en del av det kristne fellesskapet, en verdensvid menighet med Gud som Far. Mange kristne kaller dette «barnekår», fordi vi er som barn for Gud. Den som kommer inn i en slik relasjon til Gud, vil oppdage at han ønsker å leve etter Guds vilje for sitt liv.
Ser vi budene på denne måten, oppdager vi at de er gode retningslinjer (gode regler) som er til det beste for oss. (jmf. Illustrasjonen om trafikklys i begynnelsen av timen.) Da viser budene hvordan vi skal leve som kristne i vår verden i dag.

 

AKTUALISERINGER: De ti bud i populærkulturen

Poeng: Konfirmantene skal se hvordan de ti bud er like aktuelle i dag

Her kommer det korte aktualiseringer til hvert av de ti budene. Du kan velge om du kort vil aktualisere alle budene, eller om du vil fokusere mer på noen få. Velger du siste alternativ, bør du likevel sikre deg at konfirmantene har fått høre alle budene nevnt i løpet av undervisningen.

Til disse aktualiseringene finnes det også en Powerpoint-presentasjon med ett bilde for hvert bud. (Se øverst i opplegget).

1. Det første bud: Dere skal ikke ha andre guder enn meg

– Gucci og Prada pleide å være mine guder. Nå har jeg gitt livet mitt til Herren.

(Daniella Westbrook til avisen “Sunday Mirror”)

Bakgrunn:
Daniella Westbrook er en britisk skuespiller  bl.a. kjent for sin rolle i såpeoperaen East Enders på BBC. Westbrook slet i mange år med kokain-avhengighet. Da mannen hennes, Kevin, mistet jobben som følge av finanskrisen flyttet de med barna sine til Orange County i California. Her ble de invitert av noen venner til Sanctuary Church. I et intervju i den engelske avisen «Sunday Mirror» forteller Danielle om sitt første møte med menigheten:

Første gang jeg kom til denne kirken fikk jeg et så sterkt møte med det åndelige at jeg bare hadde lyst til å gråte.

Etter noen få besøk i menigheten gikk jeg opp til alteret og ba Jesus om å tilgi mine synder.

Det var en fantastisk opplevelse! Jeg innså at det var ting jeg hadde slitt med, slik som skyld, som jeg ikke ville kunne finne noen løsning på. Jeg skjønte at det er ting en terapeut ikke kan gi meg – ting som bare Jesus Kristus kan gi.

(Daniella og Kevin skilte lag i 2014, men hun holder fast på sin kristne tro og mener den gir henne styrke i vanskelige tider. Se Sunday Mirror her).

Forslag:
I intervjuet forteller Danielle om hvordan motemerkene Gucci og Prada pleide å være hennes guder, men at hun nå har gitt livet sitt til Herren. Klær og materialisme hadde altså den plassen i livet hennes som bare Gud fortjener å ha. I tillegg var hun i mange år avhengig av kokain, noe som kontrollerte hverdagen hennes og nesten fikk henne til å ta sitt eget liv.

For mange  er rikdom og materielle goder noe som lett kan ta Guds plass. Bibelen advarer om at penger og rikdom lett tar over kontrollen i et menneskes liv. Vi har en tendens til å bli avhengige av materielle goder, misunne andre og stadig ønske oss mer. Istedet for at vi eier pengene, begynner de å ʻeieʼ oss. Gud ønsker derimot at vi skal være Hans ‘eiendom’. Han har kjøpt oss fri fra vår synd og skyld og ønsker å få øse sin tilgivelse og kjærlighet over oss.

Men det er ikke bare penger og materielle ting som kan ta Guds plass i livet. “Nesten hva som helst i livet kan fungere som en avgud, et alternativ for Gud, en konkurrerende Gud”, skriver pastor og forfatter Tim Keller . Han mener at en ʻavgudʼ er det som blir så viktig i livet ditt at du – kanskje ubevisst – tror at det vil gi deg det som bare Gud kan gi. Bygger vi tryggheten vår på noe annet enn Gud, enten det er penger, jobb, karriere, kjæreste, popularitet, eller utseende, så vil vi bare bli skuffet i det lange løp.

Det var dette Danielle oppdaget: de tingene hun ikke fant noen løsning på selv, var det bare Jesus som kunne gi henne.

Fordi Gud har «designet» og skapt oss, er det bare Han som kan fylle våre liv med varig kjærlighet, glede og fred. Gud kjenner oss og vet om alle våre behov. Han vil velsigne oss med det vi trenger til både ånd, sjel og kropp. Men hvis Han skal få sjansen til å gjøre det, må Han også ha førsteplassen i livene våre slik at Hans gode vilje får prege oss og vi kan leve i Hans plan. Gud vil gi oss noe å leve for. Han svikter oss ikke.

 

2. Det andre bud: Du skal ikke misbruke Guds navn.

– It doesnʼt matter what stripes Anders Breivik has or what you do to him now; God formed him and appointed him to punish Norway.

(Det betyr ikke noe hvilket politisk syn Anders Breivik har eller hva dere gjør med han nå; Gud formet han og utpekte han til å straffe Norge).

(Pressemelding fra Westboro Baptist Church i USA)

Bakgrunn:
I etterkant av terrorangrepet 22. juli 2011 stod en gruppe fra Westboro Baptist Church i USA fram og hevdet at Gud hadde sendt Anders Behring Breivik for å straffe Norge. I en pressemelding skriver de at Norge fortjente angrepene fordi myndighetene har godkjent lover som tillater homofilt samliv. De hevder at Gud sendte massemorderen fordi han ikke kan overse en slik synd for alltid.

Her er hele sitatet:
Norway made being a fag legal in 1972, and passed laws for fags to marry and adopt children in 2008. Did you think God would wink at that in-your-face sin forever? No! He sent the killer to slaughter 75+ of your children and citizens. It doesnʼt matter what stripes Anders Breivik has or what you do to him now; God formed him and appointed him to punish Norway.

(Norge gjorde det lovlig å være “homo” i 1972, og godkjente lover som gir homofile mulighet til å gifte seg og adoptere barn i 2008. Trodde dere at Gud ville overse denne “midt-oppi-ansiktet-synden” for alltid? Nei! Han sendte morderen for å slakte 75+ av deres barn og borgere. Det betyr ikke noe hvilket politisk syn Anders Breivik har eller hva dere gjør med ham nå; Gud formet ham og utpekte ham til å straffe Norge).

Medlemmene i Westboro Baptist Church er kjent for sine demonstrasjoner mot homofile og mot amerikanske myndigheter og har ofte tatt i bruk skilt med påskriften “God hates fags” og “God hates America”. De har også demonstrert i begravelser til flere amerikanske soldater og mener dødsfallene deres er en direkte konsekvens av at det amerikanske samfunn har åpnet opp for homofili og seksuell umoral. De har også fremmet synspunkter hvor de kobler 11. september og ødeleggelsene fra orkanen Katrina til det de mener er Guds straffedom over USA.

Forslag:
Det andre bud handler først og fremst om hvordan vi omtaler Gud. Ved at Gud har invitert oss til å ha et personlig forhold til Han, der vi kan kalle Han ved navn, har Han også gjort seg sårbar for misbruk av Hans navn.

Ofte er bannord det første vi forbinder med misbruk av Guds navn, og det er helt klart en respektløs omtale av Gud Men misbruket viser seg ofte tydeligere på andre områder. Gjennom historien har mennesker, som påberoper seg Guds autoritet, gjort og sagt ting i Guds navn som har vært stikk i strid med Guds kjærlighet og nåde. Uttalelsene til medlemmene i Westboro Baptist Chruch er et tragisk eksempel på dette. Uten å vise noen medfølelse med de pårørende i Utøya-massakren, kommer de med et sterkt fordømmende budskap om at det var Gud selv som sendte Anders Behring Breivik for å straffe Norge. Dermed påberoper de seg både å kjenne Guds tanker og å ha Guds autoritet, og setter seg med dette til dommer over andre uten å innse at med den dom de dømmer andre, skal de selv bli dømt (Matt 7,1-5). Bibelen oppfordrer oss dessuten til å ikke dømme noen før tiden, men å overlate dommen til Herren (1 Korinterbrev 4,5), og om vi skulle felle en dom så skal den være preget godhet og barmhjertighet mot vår neste (Sakarja 7,9).

 

3. Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig

– Folk har behov for et familieliv. Derfor bør færrest mulig være nødt til å jobbe på søndager.

(Sture Arntzen, leder i Handel og Kontor, til Nettavisen)

Bakgrunn:
Sture Arntzen, som er leder for forbundet Handel og Kontor, mener at det har vært en utglidning av søndagsåpne butikker de siste årene og ønsker å “ta søndagen tilbake”. Han sikter spesielt til hvordan søndagsåpne hageforretninger også “sniker med” utsalg av verktøy, møbler og andre varer, når forskriftene for å ha søndagsåpent kun gjelder salg av blomster og planter. Han peker også på at stadig flere søndagsåpne butikker gjør at flere folk må jobbe på søndager, noe som går utover tiden de får med familien.

I samme intervju sier Harry Bjerkeng, direktør i NHO, at det er en dårlig idé med stadig flere søndagsåpne butikker. Han mener at kundene blir skadelidende av det fordi butikkjedene på helligdagene gjerne må bemanne lokalene med skoleungdom og andre med lite fagkunnskap, og slik får ikke kundene den servicen og faglige veiledningen de forventer. I tillegg påpeker han at salget på mandag og tirsdag gjerne avtar proposjonalt med økningen i søndagssalget. Salgsinntektene økes nødvendigvis ikke totalt. I tillegg er lønnsutgiftene til ansatte dobbelt så høy på søndager som i hverdagene.

NHO-direktøren påpeker til slutt at generasjoners erfaring viser at det er fullt mulig å planlegge både salg og innkjøp på en måte som kan kombineres med en dags hvile i uken, og at både ansatte og ledere trenger og fortjener hviledagen.

Forslag:
Hviledagen ble gitt til Israelsfolket for at de hver sabbat skulle hvile fra sitt strev og arbeid og konsentrere seg om forholdet til Gud og til hverandre. Slik Gud hvilte fra alt sitt verk den syvende dagen i skapelsuken, skulle Israelsfolket også hvile på den syvende dag i uken.

På Jesu tid tolket noen av fariseerne dette veldig strengt, slik at hver minst ting som kunne minne om et arbeid ble forbudt, selv det å hjelpe et annet menneske i nød. (jmf. Matteus 12,1-15) Jesus sa at mennesket ble ikke til for sabbaten, men sabbaten for mennesket. (Markus 2,27) At hviledagen skulle holdes hellig, var altså ikke først og fremst fordi Gud ville innskrenke vår frihet, men fordi Han ville gi oss anledning til å hente nye krefter og ha muligheten til å konsentrere oss om det viktigste i livet – forholdet til Gud og til hverandre.

Sitatet til Sture Arntzen i Handel og Kontor kan minne oss om behovet vi har for hvile og for å pleie kontakten med de nærmeste. Uten å ha en fast dag i uken som er hviledag, kan jobben fort bli altoppslukende og gå på bekostning av tid med familie og venner. Hvis samfunnet skal fungere, er det selvsagt nødvendig at noen yrkesgrupper jobber også på søndager, slik som leger, sykepleiere, politi m.fl.. Men man kan stille et stort spørsmålstegn ved om samfunnet er tjent med at stadig flere yrkesgrupper må ut i jobb på søndager, og at stadig flere butikker er åpne. Som NHO-direktøren påpeker, både trenger og fortjener ansatte og ledere en hviledag, og samfunnet som helhet er nok best tjent med en hviledag der vi kan sette av tid til det viktigste i livet. Derfor er budet om hviledagen like aktuelt i dag som da det ble gitt til Israelsfolket på Sinai-fjellet.

 

4. Det fjerde bud: Du skal hedre din far og din mor

Hva er det? Video fra You Tube (3,32 min).

Bakgrunn:

Filmen viser en voksen mann, som har sluttet å respektere sin (begynnende demente) far. Faren minner om hvordan sønnen selv som liten gutt en gang var like slitsom som faren kanskje er blitt nå.

Forslag:

Vis filmen, eller forklar handlingen. Det fjerde bud sier at vi skal respektere og ære våre foreldre. Det er også det første budet det er knyttet et løfte til, at “det skal gå det godt og du kan leve lenge i landet”. (Ef 6,2-3). Hvis vi lærer oss å ære våre foreldre, kan vi også ha håp om at våre egne barn (og andre unge) en dag vil ære oss og ta seg av oss når vi blir gamle. Samfunn som tar vare på sine gamle, er samfunn det er godt å bli gammel i. Da kan man «leve lenge i landet» slik Bibelen sier.

Ingen foreldre er perfekte, og noen ganger kan foreldre være urimelige, uansvarlige og urettferdige. Likevel oppfordrer Guds Ord oss til å respektere dem, og til å ikke gjøre opprør mot dem. Selvfølgelig gjelder ikke det i møte med foreldre som på ulike måter er overgripere mot sine egne barn.

Det fjerde bud omfatter ikke bare foreldre – det handler også om å respektere autoriteter og alle som er i ledende stillinger. (Rom 13,1-7) Dette er et tema som er fremtredende i Bibelen, og selv der autoritetene er urimelige og urettferdige bringer Gud velsignelser til dem som underordner seg dem, slik som f.eks. i livene til Josef og David i GT (jmf. 1 Mosebok 41 og 1. Samuelsbok 24). Men; en skal lyde Gud mer enn mennesker (Apgj 5,29).

 

5. Det femte bud: Du skal ikke slå i hjel

Patrick: Mord er synd.
Etterforsker Bressant: Det kommer an på hvem du gjør det mot.
Patrick: Det er ikke slik det fungerer.

(Fra filmen Gone Baby Gone, 2007)

Bakgrunn:
Gone Baby Gone er Ben Afflecks regissør-debut, og en av hovedrollene spilles av hans yngre bror Casey. Filmen er basert på en roman av Dennis Lehane og forteller historien til privatdetektiven Patrick Kenzie (Casey Affleck), og hans partner, Angela Gennaro (Michelle Monaghan). Sammen tar de på seg oppdraget å etterforske bortføringen av en liten jente. Den opprivende historien tar noen ukomfortable vendinger i blant, men stiller også ærlige og viktige spørsmål om hvordan vi tar moralske avgjørelser.

Sitatet er hentet fra en samtale mellom Patrick og en politietterforsker som er satt på saken (Ed Harris). De har nettopp vært med på et raid for å finne gjemmestedet til en pedofil. Etter å ha kommet for sent til å redde livet til en liten gutt, bestemmer Patrick seg for å ta saken i egne hender og skyter gjerningsmannen. Partneren hans og politiet som er involvert i saken gir sin aksept, men likevel føler Patrick at han har handlet galt. Han deler sin skyldfølelse med etterforsker Remy Bressant, som tydeligvis ikke deler hans kvaler.

Forslag:
Dette sitatet fremhever noe grunnleggende ved det femte bud – det er galt å drepe. Patricks samvittighetskvaler gjenspeiler nettopp dette, og han klarer ikke å bortforklare uroen ved å si til seg selv at han har handlet riktig, enda de andre etterforskerne gir sin aksept til det han gjorde. .

Selv når et menneske har drept et annet, har ikke vi rett til å sette oss til dommer over det mennesket ved å ta dets liv. Det blir like mye et brudd på det femte bud som den første handlingen var det. Likevel er det situasjoner i Bibelen der drap beskrives uten at dette ser ut til å være brudd på det femte bud, som drap i krig, og en myndighets avstraffelse ved hjelp av dødsstraff (jmf. Josva 10 og Romerbrevet 13). Vi må også huske på at det er forskjell mellom hva som gjaldt i en bestemt periode i frelseshistorien i det Gamle Testamente (den gamle pakts tid) og hva som gjelder oss som lever i dag i den nye pakts tid.

Du kan gjerne bruke sitatet til å diskutere om drap alltid er synd eller om det finnes situasjoner som er hevet over det femte bud, og hvordan man da skal avgjøre disse.

 

6. Det sjette bud: Du skal ikke bryte ekteskapet

(Videoklipp fra The Jubilee Centre)

Se klipp her (Klippet: «Sex: Consensual and Free»)
Se klipp her (Klippet: «Warning: Passive sex»)

Bakgrunn:
The Jubilee Centre er en kristen organisasjon som arbeider for sosiale reformer med utgangspunkt i en bibelsk forståelse av menneske og samfunn. Organisasjonen er en viktig bidragsyter i den britiske samfunnsdebatten og gir bibelske perspektiv på aktuelle saker og samfunnstrender.

I 2009 ga de ut boken Just sex, som fokuserer på forvirringen som preger dagens seksuelle trender. Boken problematiserer blant annet tanken om at det eneste viktige kravet for å ha sex, er at partene er enige om det. Forfatterne forsøker å presentere en bedre og tryggere ramme for seksuell utfoldelse, med utgangspunkt i Bibelens råd og veiledning.

I dette klippet fokuseres det på hvordan sex handler om å stå for et individuelt valg, og hvordan frihet til å ta et selvstendig valg henger sammen med å ta høyde for hvilke konsekvenser valget ditt kan ha for andre enn deg selv (kjæreste, venner, foreldre, barn, fremtidige kjærester/kone/ektemann.) Vi oppfordres til å ta ansvar for vår egen seksualitet og til å tenke større om våre valg når det gjelder sex. Det handler ikke bare om oss selv.

Forslag:
Det er underforstått i dette klippet at troskap i ekteskapet er viktig, og man antyder noen av konsekvensene av utroskap og skilsmisse. Bibelen understreker at ekteskapet er hellig og at det som Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille (Matteus 19,4-6). Dette er det grunnleggende prinsippet som ligger under det sjette bud. Bibelen fremhever også at samleie er noe som forener kroppene til de som ligger sammen, og dermed at de to blir “ett” (1. Korinterbrev 6,15-17). Derfor er samleie forbeholdt ekteskapet, hvor begge parter har sverget troskap til hverandre.  Seksualiteten er ment å gi liv og styrke til samlivet (jmf. 1. Kor 7,2-5).

 

7. Det sjuende bud: Du skal ikke stjele

(Videoklipp fra The Industry Trust)

Se klippet her.

Bakgrunn:
The Industry Trust ble etablert i 2004 for bidra til å fremme forståelse og bruken opphavsrett. Organisasjonen samarbeider med filmselskaper, TV-studioer og utsalgsteder for å spre ordet om den positive rollen opphavsrett spiller i å beskytte kreative ideer og sikre livsgrunnlaget til mennesker som arbeider med i film og TV i Storbritannia.

Den enorme veksten av internett og utviklingen i digital teknologi har gjort at det er blitt stadig enklere å produsere, kopiere og dele digitale åndsverk som filmer, TV-programmer, programvare etc. Selv om fremskrittene har åpnet opp for nye muligheter til salg og distribusjon via nettet, har de også skapt store utfordringer i beskyttelse av opphavsretten. Siden piratkopierte filmer og programvare ligger så åpent og lett tilgjengelig på nettet, er det mange som ikke tenker på at det er ulovlig å laste ned disse.

Nettopp denne mangelen på kunnskap og god informasjon er det The Industry Trust ønsker å ta tak i. I tillegg til denne videoen som skaper bevisstgjøring i forhold til nedlasting av piratkopierte filmer, arrangerer The Industry Trust kampanjer som får frem sammenhengen mellom solgte kinobilletter og originale filmer og budsjettene til filmselskapene for å produsere filmene. Uten disse inntektene vil ikke film- og TV-selskapene ha noe reelt grunnlag for å livnære industrien.

Forslag:
Dette klippet viser på en treffende måte at stjeling ikke bare handler om å ta fysiske gjenstander. De fleste mennesker har en høy terskel for å stjele noe fysisk og konkret, men for noe som bare krever et par tastetrykk, viser det seg at terskelen er lavere. I tillegg har politimyndighetene få muligheter, om noen, til å kontrollere hvem som laster ned piratkopiert materiale og bøtelegge noen for det. Like fullt så er nedlasting av piratkopierte filmer stjeling, siden man får tak i filmene på et ikke-lovlig vis. Det sjuende bud kategoriserer ikke noe i mer eller mindre stjeling.

Videoen kan også brukes som utgangspunkt til å diskutere hva som egentlig er stjeling? Hvor setter vi grensen? Hvordan vet vi for eksempel hva som er lovlig å laste ned fra nettet og ikke?

 

8. Det åttende bud: Du skal ikke vitne falskt

– Hva er et som er så bra med sannheten? Prøv å lyve til en forandring – det er verdens valuta.

(Dan i filmen Closer, 2004)

Bakgrunn:
Filmen Closer var først et teaterstykke, skrevet av Patrick Marber i 1997. Noen år senere fikk regissøren Mike Nicholas idéen om å lage film ut av det.

Closer handler om fire personer som er på leting etter kjærlighet. Dan (Jude Law), skribent for en avis i London, møter Alice (Natalie Portman), en amerikansk stripper, i det deres øyne møtes mens de går mot hverandre på en gate i London. De blir umiddelbart tiltrukket av hverandre og flytter inn sammen. Senere møter Dan Anna (Julia Roberts) som er fotograf til bokomslaget til boken Dan har skrevet om Alice. Dan og Anna blir også umiddelbart tiltrukket av hverandre og kysser hverandre, enda Dan fortsatt bor sammen med Alice. Den fjerde personen i filmen er Larry (Clive Owen), en sykehuslege som møter Anna når Dan arrangerer dette over et sex-chatterom på internett.

Filmens handling strekker seg over fire år, men viser bare de første møtene og bruddene i forholdene mellom disse fire personene. Filmen har blitt kategorisert i sjangeren “romantikk”, men den er egentlig svært lite romantisk. Hovedpersonene lyver for hverandre og er utro mot hverandre fordi de er så fullstendig selvopptatte. Mot slutten av filmen er de alle bitre og kyniske fordi de har såret hverandre dypt.

Forslag:
Sitatet avslører noe av Dans livsfilosofi. Han har liten interesse for sannheten, men er fanget i et mønster der han lyver for å fremme sine egne interesser. Han har en forestilling om at sannheten ikke tilfredsstiller, og tenker at man bare må lyve til sin egen fordel, siden det er så mange andre som gjør det. Filmen som helhet viser dessuten at alle hovedpersonene har lite respekt for og liten tro på sannheten. Løgn har blitt en naturlig del av deres livsstil idet de prøver å leve ut sine egne lyster og interesser til fulle, men resultatet er bare skuffelse og bitterhet. I tillegg sårer de hverandre dypt.

Det åttende bud er helt grunnleggende for å beskytte hverandre fra sår og smerte og for at sannheten skal bevares. I motsetning til hva mange tror, er sannheten det eneste som ikke skuffer – og det eneste som gir noe ekte og varig i menneskelige relasjoner. Jesus sa at “sannheten skal gjøre dere fri” (Johannes 8,32), og Bibelen formaner oss til å “legge av løgnen og tale sant med vår neste” (Efeserbrevet 4,25).

 

9. Det niende bud: Du skal ikke begjære din nestes eiendom

– Jeg føler at det er ekstremt mye misunnelse i bransjen. Hvis noen er vellykkede, viser andre ofte en misunnelse som grenser til det sykelige.

(Eiendomsmegler Odd Karlsen til leieboligforeningen)

Bakgrunn:
Odd Karlsen er en av landets mest profilerte eiendomsmeglere. Han tjente store deler av sin formue på å selge Aktiv Eiendomsmegling til Postbanken, og er den megler i Norden som har tjent mest på salg av eiendommer i luksussegmentet. Likevel opplever Karlsen at hans suksess ikke har vært enkel å takle for hans kollegaer i bransjen, som mener han har en kontroversiell dobbeltrolle der han kan gjøre investeringer i eiendomsmarkedet fordi han også er advokat i tillegg til å være megler.

Vanligvis har ikke en eiendomsmegler lov til å gjøre slike investeringer, men Karlsen sier at alle handlene er klarert med Kredittilsynet på forhånd. Karlsen mener at det i meglerbransjen har utviklet seg en trend der man ikke kan glede seg over andres suksess.

Les hele artikkelen i her.

Forslag:
Sitatet til Odd Karlsen får frem noe av den negative kulturen som finnes i ulike bransjer, der man rett og slett sammenligner seg med andre og misunner de for deres suksess. Mange er svært misunnelige på Odd Karlsen siden han som advokat, i tillegg til å være megler, har han kunnet kjøpe opp mange lukrative eiendommer som han har tjent seg rik på. De skulle nok gjerne selv ha kjøpt disse eiendommene dersom de både hadde kapital og rettighetene til det.

Det niende bud setter fokuset på hvor negativt og ødeleggende det er å misunne andre for deres eiendeler, eller deres suksess. Det kan føre til at man heller ønsker ulykke for den det går godt, og at man selv ikke klarer å være tilfreds med det man har. Bibelen oppfordrer oss til å være takknemlige med det vi har for å få dekket våre grunnleggende behov og til ikke å streve etter å bli rike – og bli fanget av kjærligheten til penger (1.Timoteusbrev 6,8-10). Slik det står i Ordspråkene 30,8: «Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger.»

 

10. Det tiende bud: Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller noe annet som hører din neste til.

– Føler du deg låst i et monotont og kjærlighetsløst ekteskap? Savner du den magiske følelsen av lidenskap? Spenning? Nærhet? Victoria Milan kan gjøre deg levende igjen….Husk at du lever bare én gang.

(annonse for nettstedet victoriamilan.no)

Bakgrunn:
Victoriamilan.no er Nordens første datingside for gifte og samboende mennesker som søker en affære. Nettstedet retter seg mot dem som enten ønsker en anonym web-flirt, en engangsaffære eller en partner man kan treffe i ny og ne. Idéen bak nettstedet er at gifte eller samboende som føler at samlivet deres går på tomgang, skal få muligheten til å oppleve spenning og lidenskap igjen med noen som bærer på de samme lengslene. Med andre ord oppfordrer nettstedet til utroskap, og til å gå inn i mer eller mindre spontane forhold med andre som er gift eller samboende.

Går ekteskapet på tomgang? Er du nysgjerrig og lysten eller bare interessert i et følelsesmessig forhold igjen? Dette nettstedet er noe for deg. Ved medlemsregistrering vil du forbli anonym samtidig som du prater med andre medlemmer. Du velger selv hvem du ønsker og ikke ønsker kontakt med, hvem du vil dele bilder med, oppgi din identitet til og hvem du eventuelt vil møte.

(fra “om oss” på victoriamilan.no)

Forslag:
Idéen bak nettstedet victoriamilan.no er fullstendig på kollisjonskurs med Bibelens formaning om å bevare ekteskapets renhet (Hebreerbrevet 13,3), og budet om å ikke bryte ekteskapet (2. Mosebok 20,14). Nettstedet legger også opp til at det er helt greit å begjære andre som er gift for å oppnå følelsen av lidenskap. Istedenfor å fokusere på hvordan man kan styrke kjærligheten og lidenskapen innenfor det ekteskapet man allerede er i, legger victoriamilan.no opp til at man skal søke spenning og lidenskap hos andre partnere – alt for å føle seg “levende” igjen. I tillegg er nettstedet bygget opp rundt anonymitet som i realiteten gjør at man må leve på en løgn for ektefellen eller samboeren. Det blir synd på synd for å dekke over sidespranget. Man ser ikke at man bygger opp en større og større byrde for å bli avslørt. Det tiende bud er ment til å beskytte ekteskapet og andre mellommenneskelige forhold fra misunnelse og utilfredshet.

 

AVSLUTNING: Skrive ned De ti bud

Poeng: Konfirmantene kan memorere De ti budene

Del ut penn og papir til hver konfirmant. Gi dem fem minutter til å skrive ned så mange bud de husker fra undervisningen, og gjerne hvilket nummer i rekke de er. La dem etterpå presentere dem i plenum. Du kan ha ført opp numrene 1-10 på et tavle på forhånd,. Se om konfirmantene i fellesskap klarer å nevne alle ti bud og med riktig nummer.

Avslutt gjerne med å lese bibelteksten om de ti bud: (2.Mos 20, 1-17)

Gud talte alle disse ordene:
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

• Trafikkregler: Budene er gitt oss i omsorg. Gud vil oss det beste.
• De ti bud: Handler om vårt forhold til Gud, og om vårt forhold til verden og våre medmennesker.
• Ti aktualiseringer – ett til hvert av budene

Materiell:
• Ark med de ti bud.
• Små lapper med hvert av de ti bud på.
• Små premier til de som gjetter hvilket bud som blir spilt.
• Papirlapper og penner
• Powerpointpresentasjon

Print Friendly, PDF & Email