For smågruppa

MÅL: Se at det å tro på Gud, ikke er en ”blind tro”. Det finnes gode grunner til å tro at Gud finnes, – og dette utfordrer oss.

 

INTRO

AKTIVITET: Diskusjon

Poeng: Gi konfirmantene et innblikk i hvordan vi tenker når vi skal si om noe finnes eller ikke.

Del konfirmantene i to grupper og be dem diskutere om prinsesse Märtha Louise finnes eller ikke. Den ene gruppen skal finne argumenter for at hun finnes, den andre skal finne argumenter for at hun ikke finnes. Gjør det enkelt, poenget er å få i gang tankene, ikke nødvendigvis å få en meningsfylt diskusjon med nøye planlagte argumenter.

Til samtale: Når vi skal bestemme om noe eksisterer eller ikke, er det vanlig å se på argumenter for og mot og deretter se hva som er mest sannsynlig.

Ta gjerne tak i noen av argumentene og spør hva som gjorde at konfirmanten mente det var et godt argument for eller mot prinsessens eksistens.

• Han/hun har møtt prinsessen personlig?
• Han/hun mener det vi har hørt om prinsessen gjør at det høres fornuftig ut at hun finnes?
• Han/hun har sett prinsessen på TV?
• Personer han/hun har tillit til har sett/møtt prinsessen?

 

AKTIVITET: Skrive lapper

Poeng: Utfordre deltakerne til større bevissthet om grunner for Guds eksistens.

Be konfirmantene komme med noen argumenter for at Gud finnes (altså grunner for Guds eksistens), enten det er deres egne argumenter eller synspunkt de har hørt av andre. Samle inn lappene og legg dem til sides. (Skal brukes senere i samlingen.)

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILM: Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Erfaring som et argument for Guds eksistens

Start: 0:06:52 (Scene 2. Et tog kjører forbi Coombe stoppested.)
Stopp: 0:16:52 (Lucy og Tumnus ler og håndhilser.)
Lengde: 10 min

Om klippet: I klippet møter vi de fire søsknene på vei til professorens hus, der de skal bo. Den første dagen i huset til onkelen bestemmer de seg for å leke gjemsel. Den yngste, Lucy, gjemmer seg i et klesskap som fører henne inn i landet Narnia, der hun møter skapningen Tumnus.

Tenk etter når dere ser filmklippet: Hvordan ville du reagert om du var Lucy?

Gå videre til neste klipp.

Start: 0:22:48 (Lucy og Tumnus kommer tilbake til gatelykta)
Slutt: 0:25:28 (Lucy lukker igjen dørene på klesskapet)
Lengde: 2 min 40 sek

Tenk etter når dere ser filmklippet: Hvordan ville du reagert om du var Peter, Susan og Edmund?

Til samtale: Hvis du var Lucy, ville du da trodd at Narnia finnes? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis du var Peter, Susan eller Edmund, ville du da trodd at Narnia finnes? Hvorfor/hvorfor ikke?

Du kan gjerne underveis i samtalen poengtere at det er lettere for Lucy å tro på Narnia i og med at hun har vært der og selv erfart det. For søsknene er dette mer vanskelig i og med at de bare har søsterens ord å stole på. Selv har de ikke noen erfaringer som tilsier at det skulle finnes et Narnia. Vi avviser ofte noe fordi vi synes det virker så usannsynlig. Men det at noe er fremmed eller virker usannsynlig, er jo ikke et endelig bevis på at det ikke finnes.

C.S. Lewis, som skrev bøkene om Narnia, var en kristen. Mange av historiene han skrev var ment å være bilder på kristne sannheter. Vi kan trekke paralleller mellom søsknenes uenigheter rundt hvorvidt Narnia eksisterer, og vår samtale om hvorvidt Gud eksisterer eller ikke.

 

BIBELFORTELLING: Tomas Tvileren

Poeng: Bibelen forteller om mennesker som blir overbevist gjennom erfaring

I fortellingene om Jesu oppstandelse møter vi også disipler som gjennom erfaring og konkrete møter med den oppståtte Jesus, ble overbevist om noe de egentlig mente var umulig. Les fortellingen om Tomas (Joh 20,24-29). Tomas ble overbevist om Jesu oppstandelse ved selv å se og kjenne naglemerkene.

Til samtale: Et av hovedargumentene for å tro at Gud virkelig finnes, har med erfaring å gjøre. Slik Lucy trodde på Narnia fordi hun selv hadde opplevd å være der og snakke med Mr. Tumnus, slik begrunner også mange mennesker sin tro på Guds eksistens med at de har erfart at han finnes.

Argumenter for at Gud finnes har imidlertid forskjellig utgangspunkt:

• Erfaring fra et direkte møte med Gud (sml. disippelen Tomas’ møte med Jesus)

• Vitne til en endring i egen eller andres oppførsel på grunn av troen på Gud og Jesus

• Undring i møte med skjønnheten i skaperverket

• Vitner om mirakler (avvikelser fra naturlovene), særlig i øyenvitnenes fortellinger om Jesus i de fire evangeliene

Disse erfaringene henger sammen med det vi kaller naturlig/allmenn og spesiell åpenbaring. Naturlig eller allmenn åpenbaring kan vi få ut fra den menneskelige fornuft. Vi kan erfare og oppdage Gud i det som allerede finnes i universet. En slående utsikt i naturen eller en erkjennelse av hvor stort universet virkelig er, kan gi en overbevisning om at det må finnes noe større – en Gud.

De forskjellige ‘Gudsbevisene’ vi ser på her, er også en del av den naturlige åpenbaringen. Vi kan gjennom logiske, troverdige og fornuftige argumenter ut fra det vi erfarer og ser i verden, komme til en konklusjon om at Gud må finnes.

På den andre siden finnes en spesiell åpenbaring, som viser seg først og fremst i Bibelen. Bibelen er Guds ord, og Gud har gitt oss en spesiell åpenbaring gjennom denne, hvor vi kan se mer av hvem Han er og hva Han ønsker for våre liv.

Ta frem igjen lappene med argumenter for Guds eksistens. Er erfaring her brukt som ett av argumentene for at Gud finnes? Er det noen i gruppa som ønsker å dele en egen erfaring fra et møte med Gud, eller referere noe de har hørt fra andre? Her kan også lederen av gruppa/læreren gjerne dele et vitnesbyrd om et personlig møte med
Gud.

(Organisasjonen Åpne Dører har en side på internett med vitnesbyrd fra forfulgte kristne som har erfart sterke møter med Gud. Disse vitnesbyrdene kan være fine å dele med gruppa.)

 

FILM: Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Det kan være fornuftig å tro at Gud finnes

Start: 0:33:32 (kap 7. Lucy kommer løpende inn for å vekke Peter)
Stopp: 0:36:36 (etter at professoren sier: ”Dere er familie. Kanskje dere skal oppføre dere som det.”)
Lengde: 3 min 4 sek

Om klippet: Siden forrige klipp har broren Edmund også vært inne i klesskapet og oppdaget at Narnia finnes. Her møtte han den onde, hvite heksa, som fikk ham til å like henne og se på henne som en god dronning. I klippet ser vi at Lucy kommer løpende inn til Peter for å fortelle at Edmund også har vært i Narnia. Men Edmund nekter for dette og Lucy begynner å gråte. Peter og Susan har deretter en samtale med professoren om det Lucy forteller.

Til samtale: Hvilke grunner gir Susan for at hun ikke tror på Lucy? Hvordan utfordrer professoren henne?

Susan sier at Lucys tro på Narnia ikke er logisk. Professoren spør om Lucy er sannferdig, til å stole på. Peter svarer at dette i tilfelle ville vært første gangen Edmund var den som snakket sant, og ikke Lucy. Professoren foreslår da at dersom Lucy ikke er gal og hvis hun vanligvis forteller sannheten, vil det være logisk å tro at hun forteller sannheten også denne gangen.

Jesus sier blant annet: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.” (Joh 14,6). Hvilke grunner er det for å stole på at det Jesus her sier er sant? Hvilke grunner taler eventuelt imot?
(Hvis Jesus var gal, vil dette utsagnet ikke være troverdig. Hvis Jesus derimot var sannferdig og god, vil dette utsagnet bli troverdig. Se mer om dette i opplegget «Hvem er Jesus?»)

 

AKTIVITET: Tenkeoppgaver

Poeng: For å løse oppgaver trenger vi å bruke logikk

La gruppen løse en eller begge av de følgende logiske oppgavene (uten at du nevner ordet logikk når du presenterer oppgavene).

Oppgave 1: En mann bor i 20. etasje i en stor blokk. Hver morgen går han ut av leiligheten sin, tar heisen ned til 1. etasje og går på jobb. Når han kommer hjem fra jobb på ettermiddagen, går han inn i heisen, tar heisen opp til 12. etasje og tar trappene resten av veien. Hvorfor gjør han dette?

Svar: Mannen er veldig kortvokst og rekker ikke lenger opp enn knappen til 12. etasje.

Oppgave 2: I et rom henger det en lyspære i et lyspunkt. Ved døren på utsiden av rommet er det tre brytere som alle står på ”avslått”. Bare en av bryterne er koplet til lyspunktet og kan dermed få lyspæren inne i rommet til å lyse. Det er umulig å se om lyset er på uten å åpne døren.

Døren er lukket, og du får bare lov til å åpne den en gang. Du kan trykke på bryterne så mye du vil, men ikke mens døren er åpen. Hvordan finner du ut hvilken lysbryter som er den riktige?

Svar: Avslå alle forslag som har med installering av overvåkningskameraer, bruk av speil under døren etc. Poenget her er å få konfirmantene til å tenke på hva som skjer når en lyspære skrus på. Om de skjønner at en lyspære blir varm når den er på, er de på sporet av løsningen.

Trykk på den første bryteren og la den være på i noen minutter. Skru den av og trykk på den andre bryteren før du med en gang åpner døren. Hvis lyspæren da lyser, vil den andre bryteren være den riktige. Hvis lyspæren ikke lyser, men lyspæren er varm, vil den første bryteren være den riktige. Hvis lyspæren ikke lyser og lyspæren er kald, vil den tredje (og ubrukte) bryteren være riktig. Enkelt!

Til samtale: Det finnes mange oppgaver og spørsmål som kan løses ved hjelp av logikk. Det vil si noen regler for hva som gjør et svar eller argument gyldig og sant. Flere av argumentene som handler om Guds eksistens, bygger på logikk. For eksempel; verden er så kompleks, sammensatt og fininnstilt at den kun kan være et resultat av design, og ikke av en ren tilfeldighet. Hvis dette stemmer, er det logisk at det er en designer og derfor logisk at den designeren kan være Gud.

Ta frem lappene fra begynnelsen av opplegget. Er det noen i gruppa som har skrevet at det er fornuftig å tro at Gud finnes? I så fall, hvilke grunner gis for det? Hvilken betydning har det for våre liv hvis det er sannsynlig å tro at Gud eksisterer?

 

FILM: Legenden om Narnia. Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Gud er standarden for moral

Start: 1:17:07 (Peter, Susan og Lucy kommer gående inn i leiren til Aslan)
Stopp: 1:20:15 (etter at Aslan sier: ”Jeg vil også holde familien min trygg.”)
Lengde: 3 min 8 sek

Om klippet: Siden sist har alle de fire søsknene kommet til Narnia gjennom klesskapet. Edmund har blitt tatt til fange av den hvite heksa og de tre andre søsknene har dratt av sted for å finne Narnias virkelige konge, løven Aslan, og be ham om hjelp til å redde Edmund.

Til samtale: I Narnia er det en ”dyp magi” som bestemmer hva som dypest sett er rett og galt, og som alle må rette seg etter. Et argument for Guds eksistens, er argumentet om moral og samvittighet. Hvis det ikke finnes noen Gud og mennesket kun består av atomer i bevegelse, hva er det da som bestemmer at noe er rett og noe er galt? Uten Gud går det egentlig ikke an å snakke om moral. Da hadde hvert enkelt menneske kunnet bestemme hva som var rett og galt for seg selv. Hvordan ville det fungert? Vi trenger en felles moral, og vi erfarer at alle mennesker har noen felles verdier; du skal ikke drepe*, du skal ikke lyve, etc. Dette er en moral som Gud har lagt ned i alle mennesker. Det er han som er standarden vi forholder oss til, det er ut fra Ham vi definerer rett og galt. Vi er utstyrt med et sett med moralske ”lover” og derfor er det logisk at det finnes en moralsk ”lovgiver”, en som har lagt dette ned i oss mennesker. Kristne tror at denne ”lovgiveren” er Gud.

*Merk: Noen vil kanskje påpeke at det har fantes kannibaler, eller at det finnes grupper som synes det er rett å drepe sine fiender. (Jmf. æresdrap i noen kulturer). Ut fra kristen moral mener vi at slikt er galt, men vi kan merke oss at også i slike tilfeller har de det gjelder, regler for hvem som kan drepes. Ingen synes det er ok å drepe hvem som helst helt vilkårlig. Drap blir i slike tilfeller betraktet som en passende straff eller hevn. Også et ønske om straff eller hevn vitner om en moralsk sans og oppfatning om rett/galt.

Ta frem igjen lappene fra begynnelsen av opplegget. Er det noen som har skrevet ned samvittighet eller moral som argument for Guds eksistens?

 

FILM: Legenden om Narnia. Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Gud har makt over døden

Start: 1:27:45 (Peter og Edmund trener på å fekte)
Stopp: 1:38:40 (Etter at den hvite heksa sier: ”Hvor kortvarig den enn er.”)
Lengde: 11 min 5 sek

Om klippet: Den hvite heksa kommer til Aslans leir og krever at Edmund må dø. Hun ser Edmund som en forræder, og reglene i ”den dype magi” sier at forrædere må dø. Dersom dette ikke skjer, vil hele Narnia styrte og gå under i ild og vann. Heksa krever at Edmund må dø på steinbordet, slik tradisjonen sier. Etter en samtale med Aslan går den hvite heksa med på at Edmund går fri, dersom Aslan tar straffen i stedet.

Gå straks videre til neste klipp:

Start: 1:48:07
Stopp: 1:50:22
Lengde: 2 min 15 sek

Om klippet: Susan og Lucy sørger ved Aslans døde kropp. Idet de bestemmer seg for å dra derfra, står Aslan plutselig opp igjen.

Til samtale: Bibelens store fortelling, og spesielt Jesus, gir et bilde av hvem Gud er. Jesus var sterkere enn døden. Han ble drept på et kors, men sto opp igjen.
Hva innebærer det for oss at Gud finnes? At Han er hersker over liv og død? At Han er en hellig Gud, og det å være hellig går ikke sammen med synd? Det kristne svaret er at siden vi mennesker er syndige, kan vi egentlig ikke ha noe med Gud å gjøre. Men Gud, som er kjærlighet, sendte Jesus for å dø i stedet for oss, slik Aslan døde i stedet for Edmund i filmen. I Rom 6,23 står det om akkurat dette: ”Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Vi fortjener egentlig ikke å være sammen med Gud, men Gud elsker oss så inderlig at Han gjorde alt for å rette opp forholdet til oss mennesker. Han ofret sin egen sønn. Det er Guds gave – Guds nådegave – til oss mennesker.

I Narnia måtte noen dø som følge av at Edmunds først hadde forrådt søsknene sine og deretter også den hvite heksa. Det naturlige ville vært at Edmund selv døde, siden det var han som var forræderen. Men Aslan kjente til den ”dype magien” i Narnia som sier: ”Når et villig offer som ikke har begått forræderi blir drept i en forræders sted, vil steinbordet bli knust og selv døden bli snudd om.”

Les Kol 2,13-15. Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom denne teksten og det vi møtte i Narnia? (Jesus var selv uten synd og bare på den måten kunne han overvinne døden. Han går til roten av problemet. Ved å la seg ofre uskyldig og siden stå opp igjen, viser Jesus at han har makt over synd og død.)

 

AVSLUTNING

Til samtale: Ta frem lappene fra begynnelsen av samlingen. Snakk kort sammen i gruppa hva hver enkelt opplever som det sterkeste argumentet for Guds eksistens og hvorfor akkurat dette veier tyngst.

Oppsummering: Kristen tro sier at vi kan kjenne Gud fordi han har valgt å åpenbare seg for oss. Universet og naturen rundt oss er én av måtene Gud viser sin eksistens på. Men kristne tror også at Gud har åpenbart seg gjennom Bibelen og i personen Jesus Kristus. I Kolosserne 1,15 står det at Jesus er ”den usynlige Guds bilde” – med andre ord, Gud gjort synlig slik at menneskene kunne se ham. Kristne tror at Guds tydeligste åpenbaring av seg selv er at han tok menneskelig form og bodde på jorden en stund. Selv om han ikke er her fysisk lenger, sier Bibelen at Jesus fremdeles er blant oss og gjør seg selv kjent gjennom Den Hellige Ånd.

Kol. 1,15: Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Hva innebærer det for deg personlig at Gud finnes? Hvilke konsekvenser får det for ditt liv dersom Gud er den Bibelen sier at han er?

Materiell:

• Bibel
• Filmen Legenden om Narnia: Løven, heksa og klesskapet
• Penner, små lapper til hver konfirmant

Du kan lese mer om Legenden om Narnia: Løven, heksa og klesskapet på Kulturvinduet.

Print Friendly, PDF & Email