Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal bli kjent med noen typiske menneskesyn i vår samtid og forstå hvilke livssyn disse er en del av. Videre skal de lære om Bibelens syn på mennesket, utfordres til å reflektere rundt konsekvensene som menneskesynet får i aktuelle spørsmål og få hjelp til å vurdere disse med utgangspunkt i det kristne menneskesynet.

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Det legges opp til en litt lengre aktivitet hvor konfirmantene kan bli kjent med hva andre sentrale livssyn sier om mennesket. Powerpoint blir benyttet tre ganger, og alle presentasjonene finner du ved å klikke i teksten. De står også samlet under. Dette opplegget er tilpasset en dobbelttime, men trenger selvsagt ikke brukes i sin helhet.

Last ned kort disposisjon her

Last ned powerpoint presentasjon Collage 1 til Intro med bilder fra populærkultur her,

En rekke bibelvers til Avslutning her,

Collage 2 med bilder fra populærkultur  her og

Om ulike menneskesyn, til aktivitet i Hoveddel, her.

INTRO

ILLUSTRASJON: Powerpoint

Poeng: Intro til tema menneskeverd; hva som gir mennesket verdi.

La powerpoint-collagen ”Hva gir deg verdi?” være synlig når konfirmantene kommer inn.
Collagen finner du her.

Til samtale: Reklame, ukeblader og samfunnet generelt gir inntrykk av at du får verdi blant annet gjennom å være pen, vellykket, smart eller rik. Vi kan også føle at det å være populær og ha mange venner, eller for eksempel å være god i sport, gir oss verdi. Men hva er det egentlig som gir deg verdi? Hva er det som gjør at du er verdifull? Vi skal se litt på ulike meninger om menneskeverd.

HOVEDDEL

Ulike tilnærminger til menneskeverd

AKTIVITET: Test meningene dine

Poeng: Bli bevisst på noen typiske menneskesyn i samtiden

Legg fem lapper på forskjellige steder i rommet; en grønn lapp, en brun lapp, en blå lapp, en rød lapp og en svart lapp (du kan evt. skrive de ulike fargene på ark som du henger/legger på fem forskjellige steder i rommet).

I den tilhørende powerpoint-presentasjonen møter konfirmantene tre påstander. Hvert svaralternativ har sin farge. Konfirmantene skal svare det de tror de fleste i samfunnet vårt ville ha valgt. De viser svaret sitt ved å stille seg ved den lappen som har den rette fargen. Etter hver påstand kan konfirmantene utfordres på hvorfor de tror mange ville landet på akkurat det alternativet de valgte. Klikk her for å finne powerpoint.

Til lærer: Poengter gjerne at det er noe sant ved alle påstandene, men at hensikten her er at konfirmantene skal stille seg ved det svaret de tror flest mennesker ville valgt. Ved å la konfirmantene velge ut fra det de tror «mange» ville valgt, oppleves ikke spørsmålene så personlig nærgående, og konfirmantene får sjanse til å være åpne på en indirekte måte.

Grønt svar reflekterer noen typiske holdninger i et senmoderne/postmoderne samfunn.
Brunt svar inneholder elementer fra eksistensialisme.
Blått svar er ment å reflektere kristne verdier.
Rødt svar spiller på sekulær-humanistiske holdninger.
Svart svar inneholder elementer fra nyreligiøs tankegang.

Påstand: Jeg er verdifull på grunn av…
GRØNT SVAR: … utseendet mitt, pengene mine og alt det jeg får til.
BRUNT SVAR: … at jeg kan ta egne valg.
BLÅTT SVAR: … at jeg er skapt som et helt unikt menneske (i Guds bilde).
RØDT SVAR: … familien min, vennene mine og det menneskerettighetserklæringen sier.
SVART SVAR: …at det er noe guddommelig i meg

Påstand: Det viktigste i livet er å…
GRØNT SVAR: .. ha det godt og nyte livet.
BRUNT SVAR: … ta egne valg og jobbe bevisst for å nå målene mine.
BLÅTT SVAR: … ta vare på andre og peke på hvor høyt Gud elsker oss mennesker.
RØDT SVAR: … gjøre mitt beste.
SVART SVAR:… oppdage mitt guddommelige ”jeg” og leve i harmoni med alt rundt meg,

Hvilken påstand er du mest enig i?
GRØNT: Mennesket er mer verdifullt enn alt annet i naturen, men enhver person bestemmer selv hvor denne verdien kommer fra, ut fra hva som oppleves riktig for seg.
BRUNT: Alle mennesker har enorme muligheter. Ved å gjøre de rette valgene, blir du mer verdifull.
BLÅTT: Alle mennesker er like verdifulle, fordi de er skapt i Guds bilde og ønsket av Ham.
RØDT: Mennesket er det mest verdifulle som finnes fordi vi er fornuftige, ansvarlige og gode.
SVART: Mennesker finner sin verdi gjennom meditasjon og selvinnsikt

Til samtale: (Etter det siste lysbildet) Er det valgene våre som avgjør om vi er gode mennesker eller ikke? Er noen mennesker mer verdt enn andre? Er alle mennesker like mye verdt? Hva gjør oss verdifulle?

Til lærer: Alle mennesker har en eller annen mening om hva som gir oss mennesker verdi. Menneskesynet er helt sentralt i alle livssyn. Vi kan definere livssyn slik: ”mer og mindre helhetlige svar på de såkalte livsspørsmålene” (Aadnanes, Livssyn (3.utgave: 2004), Universitetsforlaget.)

Livssynet vårt, enten vi er bevisste på det eller ikke, ”skinner gjennom” i livsførselen vår (valgene vi tar, oppførselen vår, det vi sier o.s.v). Derfor ser vi også så mange forskjellige meninger rundt oss om hva som gir mennesket verdi. Kristne tror at alle mennesker er skapt av Gud og i hans bilde, og derfor har alle samme verdi.

Det kristne menneskesynet

FILMKLIPP: Jernkvinnen (The Iron Lady)

the_iron_lady_blu-ray_no-14682227-frntlPoeng: Vår verdi ligger ikke hva vi kan prestere, men at vi er skapt av Gud og elsket av ham

Start: 00:24:33 (i kapittel 4 på DVD’en) (Denis som spør, “Margaret, vil du gifte deg med meg?” / “Margaret, will you marry me?”)
Stopp: 00:25:39 (Denis: “Det er nettopp derfor jeg vil gifte meg med deg, min kjære” / “That’s why I want to marry you, my dear.»)
Lengde på klippet: 1 minutt og 6 sekunder

Om filmklippet: I klippet møter vi den unge Margaret Tatcher mens hun fremdeles forsøker å vinne et sete i parlamentet. Klippet starter mens kjæresten hennes Denis trøster Margaret etter at hun har tapt et suppleringsvalg, og går videre til Denis som frir til Margaret. Margaret aksepterer frieriet, men på den betingelse at Denis er inneforstått med at hun aldri vil bli en typisk kone.

Til samtale: Klippet tar opp spørsmålet om hvor vi finner mening med livet, og til syvende og sist hva som gir oss verdi. Vi har ikke verdi på grunn av prestasjonene våre; hvor suksessfulle vi er eller hvor høy status vi kan få. Vår verdi ligger i at vi er skapt av Gud som ønsket oss og som elsker oss. Vi har en uendelig verdi bare ved å være den vi er! Disse bibelstedene illustrerer dette:

1 Mos 1,26-27:
”Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.”

Salme 139, 13-18:
”For du har skapt mitt indre,
du har vevd meg i mors liv.
Jeg takker deg fordi jeg er skapt
på skremmende, underfull vis.
Underfulle er dine verk,
det vet jeg så vel.
Mine ben var ikke skjult for deg
da jeg ble skapt i lønndom
og ble formet i jordens dyp.
Du så meg den gang jeg var et foster,
i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet
før en eneste av dem var kommet.
Gud, hvor høye dine tanker er,
hvor veldig summen av dem!
Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,
blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.”

Matt 6, 19-21
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Alle mennesker har altså lik verdi. Hvilke konsekvenser bør et slikt syn få for oss  i forhold til hvordan vi ser på oss selv og andre?
(For flere eller alternative filmklipp, se Film)

BIBELFORTELLING: Fortellingen om Sakkeus (Luk 19,1-10) og om kvinnen ved brønnen (Joh 4, 1-26)

Poeng: Jesus ser mennesket bak det ytre

I Bibelen kan vi lese om mennesker som i møte med Jesus oppdager sin verdi. For eksempel Sakkeus eller kvinnen ved brønnen.

Fortell med egne ord historien om Sakkeus (Lukas 19,1-10) og/eller historien om kvinnen ved brønnen (Johannes 4, 1-26)

Til samtale: I møte med Jesus forsto Sakkeus at han var noe mer enn det pengene gjorde ham til. Han var ikke verdifull fordi han var rik, men heller ikke verdiløs fordi han var en skurk.

Jesus møtte kvinnen ved brønnen på en helt annen måte enn hun var vant til. Hun hadde gjort mye galt, men Jesus så henne som et menneske skapt med uendelig verdi. Han møtte henne med tilgivelse og viste at det hun hadde gjort, ikke hadde gjort henne verdiløs. Så ble hun oppfordret til å ta imot tilgivelse og begynne på et annerledes liv.

Jesus møter oss og ser oss alltid slik vi er. Han ser forbi det som mennesker sier øker eller minsker verdien vår.

FILMKLIPP: De fem legendene (Rise of the Guardians)

Rise_of_the_Guardians_posterPoeng: Gud ser oss for den vi virkelig er.

Start: 01:06:23 (i kapittel 12 på DVD’en)
Slutt: 01:08:50
Lengde på klippet: 2 minutter og 27 sekunder

Om klippet: I klippet, som kommer mot slutten av filmen, går Jack for å møte Jamie. Jamie er det siste barnet som tror på de fem legendene, hvis oppgave er å beskytte barns undring, håp og drømmer. Jacks ønske er å få gjenopprettet og styrket sin tro på påskeharen. Til hans store overraskelse lykkes han – og i tillegg blir han selv synlig for første gang på flere århundrer fordi Jamie nå tror på han også.

Til samtale: Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett. Det å bli lagt merke til er med på å bekrefte hvem vi er og vår verdi. Vi bygger ofte mye av vår selvforståelse på hvordan andre ser oss. Spørsmålet blir da; for hva og av hvem trenger vi å bli sett?

Vi ser kanskje ikke alltid vår riktige og egentlige verdi. Mennesker rundt oss forteller noe som vi lett tar for å være sant. Synden i oss har gjort det slik at vi har lett for å legge mer vekt på menneskelige verdier (utseende, makt, penger etc) enn det Bibelen sier om oss. Både vår identitet og trygghet (hvem vi er og vår verdi) trenger å være rotfestet i Gud, han som skapte oss i bilde.

Det er bare Gud som ser oss i egentlig forstand. Han ser oss slik vi egentlig er, under overflaten. Han kjenner oss bedre enn noen annen. Selv om Gud ser våre feil og mangler,  elsker Han oss likevel, uten betingelser eller krav. Hvis vi begynner å gripe denne sannheten, trenger vi ikke lenger prestere noe for å ha verdi. Vi trenger ikke strebe etter å bli akseptert av andre, for vi er allerede sett og akseptert av Gud.

Bibelvers:

Salme 8
Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt over himmelen!

Fra småbarns og spedbarns munn
har du reist et vern mot dem som står deg imot,
for å gjøre ende på fienden og hevneren.

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,

hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?

Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.

Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:

småfe og storfe i samlet flokk,
de ville dyrene på marken,

fuglene under himmelen og fisken i havet,
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Ef 1, 4-5
I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet

og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus,

1.Joh 3,1
Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham

(For flere eller alternative filmklipp, se Film)

AVSLUTNING

ILLUSTRASJON: Powerpoint med bibelvers

Poeng: Bibelen forteller oss sannheten om hvem vi er

Powerpoint med bibelvers. Spill gjerne en fin sang ved siden av.
Powerpointen finner du ved å klikke her.

Til samtale: Det er i Bibelen vi finner sannheten om oss selv, om hvem vi er og hvem vi er skapt til å være. Det er ingen følelse, ingen venn eller venninne, ikke noe samfunn eller et sett med regler som avgjør vår verdi. Den er konstant og den endrer seg ikke. Guds utsagn om oss står fast og det er befriende.

(Mer om det kristne menneskesynet og grunnlaget for menneskets verdi, finner du i Bakgrunn.)

PUNKT TIL OPPSUMMERING

– Intro. Powerpoint: Samfunnet generelt gir inntrykk av at vi får verdi gjennom å være vellykket, smart, pen, god i sport osv.
– Aktivitet. Tar stilling til hva du tror de fleste i dagens samfunn ville svart på hva som gir et menneske verdi. Hva tror du selv?
– Filmklipp. Jernkvinnen. Vi har ikke verdi på grunn av prestasjonene våre, men vår verdi ligger i at vi er ønsket og skapt av Gud som elsker oss.
– Bibelfortelling. Sakkeus og kvinnen ved brønnen. Jesus møter oss alltid slik vi er! Han ser forbi det som menneskene sier øker eller minsker verdien vår.
– Filmklipp. De Fem Legendene. Meningen med livet er ikke å nå et ideal vi har sett for oss. Meningen er å leve sammen med og til ære for Gud. Han er den som har skapt oss og holder oppe universet. Han elsker hver av oss så høyt at han gav sin sønn for å ordne opp med vår onde natur. Det viser oss vår verdi.
– Avslutning. I Bibelen finner vi sannheten om hvem vi er og hvem vi er skapt til å være. Guds utsagn om oss står fast og det er befriende.

Dette trenger du til timen:
– Filmen Jernkvinnen
– Filmen De fem legendene
– Fargede ark/lapper (evt. lapper/ark med fargene påskrevet)
o Grønn
o Brun
o Blå
o Rød
o Svart
– Powerpointpresentasjoner og hjelpemidler til å vise dem
o En fin sang til avslutning?

Print Friendly, PDF & Email