Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal forstå at Bibelen er historisk troverdig og sann. De skal vite at kristne ser på Bibelen som inspirert av Gud.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGGET: Undervisningsopplegget er beregnet til 1-1,5 time, avhengig av om og hvordan en bruker filmklippet, og hvor mye tid man vil ha til samtale og oppgaver. Vi anbefaler at læreren leser artikkelen «Bakgrunn» (av Bjørn Hinderaker) som forberedelse til undervisningen.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO:

Fortell at du har lest noe HELT utrolig i VG/annen tabloid presse. Fortell om en konkret, aktuell sak. Spør om konfirmantene mener du bør tro at dette er sant. Hvorfor/ikke?
(Poeng: Journalister i «Sladrepressen» har dårlig tid og kort deadline, er kjent for å slurve med å sjekke kildene noen ganger, ønsker å sjokkere for å tjene penger, etc).
Si at i dag skal dere snakke om Bibelen, og om hvorfor den er historisk troverdig og sann.

 

HOVEDDEL:

FILM OG BIBEL

1FILM: Bart Gets An F (The Simpsons: Greatest Hits).

Poeng: Da Bibelens bøker ble satt sammen, var prosessen grundig og troverdig.

Om filmklippet: Klippet begynner med at Bart går opp på rommet sitt for å gjøre lekser, og ender med at hele familien ser gjennom vinduet at Bart slår seg selv gjentatte ganger. Bart strever med historieleksa. Den handler om den første amerikanske kongressen, som fant sted i Philadelphia. Læreboka forteller at på denne kongressen måtte delegatene bli enige om et lovforslag som alle amerikanere kunne støtte. Da den endelige avgjørelsen ble tatt, undertegnet presidenten og delegatene dokumentet for slik å synliggjøre at dokumentet hadde deres autoritet og derfor var til å stole på.

Start: 1.25.13
Slutt: 1.27.23
Klippets lengde: 2 min 10 sek

Til samtale: Forklar at dette ofte er måten viktige dokumenter blir utformet på. En gruppe eksperter med relevant kompetanse får delegert myndighet til å ta viktige avgjørelser. De går gjennom aktuelt materiale og bestemmer hva som skal bli inkludert. Deres kompetanse (altså kunnskap og erfaring) og tiden de bruker på å ta avgjørelsen, er også med på å gi autoritet til det endelige dokumentet.
Bibelen er satt sammen av mennesker med kompetanse, kunnskap og autoritet.

 

Les høyt/gjenfortell følgende sitat:
”Det blir noen ganger hevdet at historikere av historiske grunner ser på Det gamle og Det nye testamentet som upålitelige. Men… mange hendelser som blir sett på som etablerte, historiske kjensgjerninger, har langt dårligere kildegrunnlag enn det mange bibelske hendelser har. Og de historiske tekstene som mange historikere bygger på når det skrives vanlig historie, er skrevet mye lenger etter at hendelsene fant sted enn det som er tilfelle med mange av de bibelske hendelsene. Dessuten har vi mange flere kopier av bibelske fortellinger enn av de sekulære, og de gjenlevende kopiene av de bibelske fortellingene er mye eldre enn tilsvarende kildemateriale som handler om sekulære fortellinger.”

(Richard Purtill, Thinking About Religion. Sitert i Handbook of Christian
Apologetics av Peter Kreeft og Ronald Tacelli, Monarch books 1995).

I følge sitatet ovenfor, er Bibelen skrevet under forhold som gjør at den historisk sett er en veldig pålitelig skriftsamling. Først og fremst med tanke på antall kopier som er funnet og den relativt korte tidsperioden som er mellom hendelsene som er beskrevet og det eldste bevarte dokumentet.
Bibelens bøker er skrevet over en periode på mer enn 1600 år og av mer enn 40 ulike forfattere. De ble opprinnelig skrevet på tre ulike språk (hebraisk, arameisk og gresk). På Jesu tid var gresk et ”universelt” språk som kunne brukes i store deler av den vestlige verden.

Synagoger og menigheter gjorde etter hvert bruk av Bibler til høytlesing på sine samlinger. Derfor hadde alle behov for sine kopier, og det gjør at det finnes en mengde manuskripter fortsatt i dag. Vi har mer enn 5300 kjente greske manuskripter av NT. I tillegg finnes der 10 000 latinske. Dette er overveldende om man sammenlikner med annen antikk litteratur.
Den endelige fastlegging av GTs kanon skjedde på et møte i Jamnia rundt år 90 e.Kr. Men utvalget av de 39 skriftene vi har i dag, har skjedd mye tidligere enn dette. Dette vises også i måten Jesus og apostlene bruker GT på: det er kun disse skriftene som siteres som autoritative, ingen av de andre.

NTs kanon ble endelig fastlagt på kirkemøtet i Kartago i 397 e.Kr. Men utvalget av skrifter var gjort mye tidligere. Allerede rundt 180 e.Kr. finner vi en kjerne av 21 skrifter i kanon. Debatten etterpå dreide seg om de siste seks skriftene som da enda ikke var tatt i bruk alle steder. (Hebreerne, Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judas).

Det var fire krav som alle måtte oppfylles for at et skrift skulle bli godkjent som en del av NT.
1. Øyevitne: Forfatteren måtte være et øyevitne eller ha hatt nær kontakt med et øyevitne.
2. Apostel: Forfatteren måtte enten selv være en apostel, eller en nær medarbeider til en apostel.
3. Folk flest: Skriftet måtte allerede være i bruk i de fleste menigheter og være anerkjent som et troverdig dokument av folk flest i kristne sammenhenger.
4. Jesus: Skriftet måtte inneholde det samme som Jesus selv hadde sagt og undervist.
Kristne tror at Bibelen er skrevet av mennesker, men inspirert av Gud. Autoriteten Bibelen har for kristne, har sin grunn både i dens guddommelige opprinnelse og i prosessen som avklarte hvilke skrifter som til slutt ble tatt med i Bibelen.

 

Repetisjon/samtale: Be konfirmantene repetere og forklare de fire kravene ovenfor med egne ord.

Samtale om Bibelen: Fortell at dere nå skal se på hva Bibelen sier om seg selv. Del ut fakta-arket om Bibelen og arket Bibelen om Bibelen.
• 5. Mosebok 18, 21-22: Hva – i følge dette bibelverset – er en test på om en profeti virkelig er fra Gud? (Det profeten hadde sagt, ble sjekket, og dersom det så ut til å ha blitt oppfylt, ble det akseptert som et budskap fra Gud.)
• Salme 119, 159-160: Hvilke uttrykk bruker Bibelen om seg selv som Guds Ord? (Den er evig og sann, og omtales som befalinger og som rettferds lov)
• Lukas 1, 1-4: Hvorfor tror du evangeliene ble akseptert som å være troverdige og ha autoritet? (Knyttet til mange øyenvitner og nøye gransking)
• 1. Korinterne 15, 3-8: Hvilken betydning har antallet øyenvitner? (Jo flere øyenvitner som utfyller hverandre, jo mer troverdig)

Be deretter konfirmantene om å lese gjennom bibelavsnittene under og sammenfatte hva hver av disse sier om Bibelens autoritet. (Dette kan gjøres enten individuelt eller i mindre grupper):

• Lukas 1, 1-4
Forfatterne av Bibelen var nøye med at de fikk med seg riktige fakta.
• 1. Kor. 15, 3-8
Det var mange øyenvitner til hendelsene som er beskrevet. Mange levde enda, og kunne derfor si ifra dersom beretningene ble beskrevet feil.
• 2. Tim. 3, 16-17
Det var også et åndelig aspekt som gav Bibelen autoritet, nemlig at selv om innholdet konkret var skrevet av mennesker som levde i bestemte perioder av historien, var disse menneskene inspirert av Gud og skrev det Han ville at de skulle skrive.
• Joh. Åp. 22, 18-19
Gud tar sitt ord alvorlig, og konsekvensene for dem som forsøker å endre Guds Ord for egen vinnings skyld, er store.
Merk: Poengene som kommer frem i de to første tekstavsnittene, gir et objektivt argument for å akseptere en viss autoritet for Bibelen, uavhengig av om leseren er kristen eller om han/hun i det hele tatt tror at det finnes en overnaturlig verden.

De siste to tekstavsnittene er bare overbevisende dersom leseren i utgangspunktet aksepterer Bibelens Gud og at Han har gitt seg til kjenne for menneskene

 

AVSLUTNING

Konfirmantene forteller med egne ord hvorfor Bibelen kan sies å være troverdig.

Punkt til oppsummering:
-Bibelen bygger på historisk troverdige kilder.
-Bibelen er inspirert av Gud, dvs Gud taler til menneskene gjennom Bibelen.
-Gud tar sitt ord alvorlig.

Materiell:
– En aktuell, sensasjonell sak fra tabloidpressen.
– Film: The Simpsons: Greatest hits
– Fakta om Bibelen (ark til utdeling)
– Bibelen om Bibelen (ark til utdeling)

Relevant litteratur:
Sagrusten, Hans Johan: P52. Historien om Bibelen (Oslo: Lunde 2007)

Print Friendly, PDF & Email